Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES PORTALU EWAMACHETA.COM

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników portalu internetowego, działającego pod adresem ewamacheta.com

2. Polityka stanowi informację odnośnie kategorii gromadzonych danych osobowych, celów oraz sposobów przetwarzania danych osobowych, ich dalszego przekazywania, a także uprawnień i możliwości Użytkowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.
3. Ponadto Polityka zawiera szczegółowe informacje odnośnie stosowanych plików cookies (ciasteczek) i możliwości Użytkowników serwisu w tym zakresie.

§2 DEFINICJE

1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, sporządzona w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych użytkowników w sposób zgodny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a także z przepisami krajowymi, które uzupełniają to rozporządzenie.
2. Portal – portal internetowy, znajdujący się pod ewamacheta.com prowadzony jest przez Ewę Macheta, prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „EWA MACHETA – PRACOWNIA ARTYSTYCZNA”, z siedzibą pod adresem ul. Gen. Mariana Kukiela 47, 31-358 Kraków, NIP 6121749929, REGON 389113441.

3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze strony internetowej lub profilu portalu w mediach społecznościowych, niezależnie od zawarcia umowy sprzedaży lub skorzystania z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, jak również osoba kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail.
4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie jednego lub kilku czynników np. na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub danych, gromadzonych za pośrednictwem plików cookies.
5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – pliki tekstowe, zawierające dane informatyczne na temat zachowań użytkownika, umieszczane na urządzeniach końcowych, z których korzysta (np. komputerach, tabletach itp.) przez serwisy internetowe, z którymi się łączy.

§3 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Ewa Macheta, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „EWA MACHETA – PRACOWNIA ARTYSTYCZNA”, z siedzibą pod adresem ul. Gen. Mariana Kukiela 47, 31-358 Kraków, NIP 6121749929, REGON 389113441, kontakt@ewamacheta.com .

§4 KATEGORIE, PODSTAWY ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Danych osobowych Użytkowników:
– Imię i nazwisko;
– Adres wysyłki;
– Adres zamieszkania/prowadzenia działalności;
– Numer telefonu kontaktowego;
– Adres e-mail;
– NIP (w przypadku osób, prowadzących działalność gospodarczą).
2. Administrator może również przetwarzać Dane osobowe w zakresie udostępnionym przez Użytkowników na portalach społecznościowych. W szczególności Administrator może przetwarzać imię, nazwisko, pseudonim, dane o wykształceniu, zatrudnieniu, miejscu zamieszkania, a także wizerunek (zdjęcie) i inne.
3. Dane, o których mowa w pkt. 2 przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z profilu Administratora poprzez następujące aktywności Użytkowników: a) polubienie/obserwowanie/udostępnienie profilu lub postu Administratora; 
b) dodanie komentarza, wysłanie wiadomości prywatnej oraz inne aktywności na profilu Administratora.
4. Podstawą przetwarzania Danych osobowych Użytkowników stanowią:
a) niezbędność przekazania Danych dla wykonania umowy łączącej strony (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)- w przypadku korzystania przez Użytkownika z zarejestrowanego w serwisie indywidualnego konta, jak również w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez Administratora i Użytkownika bez zarejestrowania konta indywidualnego oraz obsługi ewentualnych żądań Użytkownika w ramach reklamacji, gwarancji oraz ustawowego prawa odstąpienia, a także w przypadku skorzystania przez Użytkowników w innych usług, świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną;
b) zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)- w przypadku wyrażenia zgody na instalację plików cookies, a także działań marketingowych Administratora, jak również w przypadku skierowania zapytań do Administratora w formie elektronicznej, a także w przypadku aktywności Użytkowników na profilach społecznościowych Administratora;
c) ochrona prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub zabezpieczeniem się na wypadek roszczeń osób trzecich oraz wywiązania się przed Administratora z obowiązków nałożonych przez prawo.
5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Portalu będą przetwarzane w następujących celach:
a) obsługi indywidualnego konta zarejestrowanego Użytkownika;
b) obsługi korespondencji elektronicznej, skierowanej do Administratora;
c) realizacji umowy sprzedaży, w tym skompletowania zamówienia oraz jego wysyłki oraz ewentualnego rozpatrzenia reklamacji, gwarancji lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy; d) wystawienia dokumentu sprzedażowego (faktury imiennej); e) w celach kontaktowych; f) umożliwienia korzystania z profilów Administratora w mediach społecznościowych.
6. Powyższe Dane osobowe, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, mogą być również wykorzystane w celu przeprowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Administratora, w tym poprzez otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej (Newsletter), przy czym w przypadku korzystania z profilu Administratora w 
mediach społecznościowych sama aktywność w ramach tego profilu oznacza zgodę na odbiór treści marketingowych, umieszczanych przez Administratora na tym profilu.
7. Zgoda na udział w akcjach marketingowych lub promocyjnych Administratora, w tym na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej, może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail Administratora kontakt@ewamacheta.com albo poprzez usunięcie aktywności na profilu Administratora w mediach społecznościowych lub zaprzestanie obserwowania tego profilu.
8. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 7 Administrator usuwa trwale dane Użytkownika z bazy Newsletter.
9. Podanie przez Użytkowników Danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do realizacji celów przetwarzania.

§5 CZAS PRZETWARZANIA ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator nie przetwarza Danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne.
2. W szczególności Administrator przetwarza dane:
– Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Portalu internetowym- do czasu przedstawienia żądania usunięcia tego konta, z tym , że dane składanych zamówień mogą być przetwarzane dłużej (przez okres 6 lat od ostatniego zamówienia);
– Użytkowników składających zamówienie w Portalu internetowym bez zakładania konta - przez okres 6 lat od ostatniego zamówienia;
– osób otrzymujących Newsletter- do czasu cofnięcia zgody na to przetwarzanie przez Użytkownika;
– osób kontaktujących się z Administratorem- niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego doszło do kontaktu lub dłużej z uwagi na uzasadniony interes Administratora, jednak nie dłużej niż 6 lat (okres przedawnienia roszczeń).
3. Czas przetwarzania Danych osobowych Użytkowników w mediach społecznościowych uzależniony jest od formy aktywności Użytkownika w ramach profilu Administratora i wynosi:
– do czasu usunięcia aktywności Użytkownika w ramach profilu (np. usunięcie komentarza, posta, zaprzestanie obserwowania profilu itp.);
– do czasu przechowywania danych statystycznych przez dany portal, zgodnie z regulaminem danego portalu (np. 2 lata w przypadku portalu Facebook);
– do czasu załatwienia sprawy kontaktującej się osoby- w przypadku wiadomości prywatnej;
– do czasu upłynięcia terminów przedawnienia roszczeń lub innych ustawowych terminów (np. w związku z koniecznością przechowywania faktur)- w przypadku ewentualnego zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane następującym podmiotom zewnętrznym wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług na rzecz Administratora:
– firmie obsługującej płatności on-line;
– firmie świadczącej usługę hostingu;
– firmie pośredniczącej w wysyłce towarów/kurierom/poczcie;
– firmie zapewniającej obsługę finansowo - księgową;
– firmie zapewniającej serwis oprogramowania/strony internetowej.

§6 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W KWESTII DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownicy, których Dane osobowe są przetwarzane w ramach działalności Portalu mają następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do otrzymania kopii danych;
c) sprostowania swoich danych;
d) ograniczenia ich przetwarzania;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do żądania usunięcia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Prawo do żądania usunięcia danych może zostać opóźnione w czasie ze względu na konieczność przetwarzania w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z zawartą umową sprzedaży- z uwagi na uzasadniony interes Administratora.
3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 lub 2 może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@ewamacheta.com lub korespondencji tradycyjnej, skierowanej na adres korespondencyjny Administratora: ul. Gen. Mariana Kukiela 47, 31-358 Kraków.
4. Kopia danych, o której mowa w pkt. 1 lit. b) dostarczana jest w formie elektronicznej, chyba że Użytkownik zaznaczy, że powinna być przekazana w innej formie. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
5. Administrator niezwłocznie rozpatruje żądanie Użytkownika, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od jego wpłynięcia. W tym samym terminie informuje Użytkownika o sposobie załatwienia jego sprawy, w tym o okolicznościach określonych w pkt. 2, jeżeli występują.

§7 POLITYKA COOKIES

1. W ramach prowadzonej strony internetowej Administrator korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek).
2. Pliki cookies są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, a tym samym do realizacji zamówień, składanych za jego pośrednictwem, a także umożliwiają Administratorowi systematyczne ulepszanie Portalu.
3. Akceptacja stosowania plików cookies następuje poprzez udzielenie dobrowolnej, wyraźnej zgody przy pierwszej wizycie na Portalu za pomocą naciśnięcia przycisku „Akceptuję”.
4. Zmiana decyzji odnośnie stosowania plików cookies może zostać dokonana przez Użytkownika za pomocą zmiany odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
5. Zmiana decyzji odnośnie pliku cookie, o którym mowa w § 9 lit. b) może nastąpić poprzez wyświetlenie ustawień reklam Użytkownika na portalu Facebook i zmianę preferencji odnośnie plików cookies.

§8 RODZAJE PLIKÓW COOKIES

1. Z punktu widzenia trwałości cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na: – ciasteczka sesyjne (session cookies)- pozwalające na sprawne korzystanie z witryny internetowej w ramach danej sesji na stronie Administratora, usuwane po jej zakończeniu; – ciasteczka trwałe (permanent cookies) - przechowywane dłużej, nie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji na stronie Administratora.
2. Z punktu widzenia pochodzenia cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na: – ciasteczka własne (first party cookies) – ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika Administrator; – ciasteczka zewnętrzne (third party cookies)- ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika podmiot trzeci, z którego usług korzysta Administrator (np. portal społecznościowy, dostawca treści reklamowych).
3. Strona Administratora może zawierać odesłania do innych stron, takich jak serwisy społecznościowe lub systemy płatności. Ciasteczka zewnętrzne, które pochodzą od podmiotów trzecich są niezależne od Administratora, a ich stosowanie jest uregulowane w Politykach prywatności, stosowanych przez te podmioty.

§9 CELE STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Administrator stosuje pliki cookies, wynikające z:
a) Google Analytics- stosowane w celach analitycznych Administratora, pozwalające na analizę zachowań Użytkownika, w tym tworzenie statystyk, dane zbierane są w celu ulepszenia działania strony internetowej Administratora, więcej informacji od adresem https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage;
b) Facebook Pixel- stosowane w celach analitycznych i reklamowych Administratora (pozwalające na analizę zachowań Użytkowników, wyświetlanie reklam lub ofert właściwym odbiorcom oraz umożliwiające pomiar skuteczności reklamy);
c) ciasteczka funkcyjne, pochodzące z platformy WooCommerce, na której oparty jest Sklep internetowy, ułatwiające Użytkownikom korzystanie z Portalu m.in. poprzez umożliwienie zapamiętania koszyka zamówienia Użytkownika oraz ustalenie zmian w nim, jak również identyfikację Użytkownika i powiązanie jego osoby z koszykiem, czy przedstawienie ostatnio oglądanych produktów, więcej informacji pod adresem https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies.

§10 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur wewnętrznych, organizacji pracy, a także odpowiedniego sprzętu i rozwiązań informatycznych.
2. Administrator wdraża procedurę postępowania w przypadku wystąpienia ewentualnych incydentów ochrony danych osobowych i zapoznaje z nią pracowników.
3. Administrator dba o to, aby dane były przetwarzane jedynie w prawnie uzasadnionych celach, w jak najmniejszym możliwym zakresie oraz w jak najkrótszym możliwym czasie, z poszanowaniem praw, które przysługują w tym zakresie Użytkownikom.
4. W szczególności Administrator zapewnia, że przekazywanie informacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będzie miało charakter poufny dzięki zaszyfrowaniu połączeń poprzez użycie Certyfikatu SSL (Secure Socket Layer).

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 9.06.2021 r.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Portalu Administratora